Find out more here. Store; Bibles; Deals; More; Take a Tour. Learn more. Unlike the earlier Ang Biblia, this translation of the Bible used weights and measures that were more familiar to Filipino readers. Ang mga Anak ng Diyos. 3. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Juan Chapter - 1. 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. Juan 1:1. Kabanata 1 . : 1 At nangyari, na nang matapos nang masabi ni Jesus ang kaniyang mga utos sa kaniyang labingdalawang alagad, ay umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 1, 2 AT 3 JUAN (John and 1, 2 & 3 John) GAWA (Acts) ROMA (Romans) 1 AT 2 MGA TAGA-CORINTO (1 & 2 Corinthians) 1 TIMOTEO, TITO, AT 2 TIMOTEO (1 Timothy, Titus & 2 Timothy) AKLAT NG MGA HEBREO (Hebrews) AKALAT ANG MGA PAHAYAG (Revelation) SEMINAR SA PAGBIBIGAY-KAHULUGAN NG BIBLIYA (Bible Interpretation Seminar Videos -- YouTube) BATAYANG-AKLAT PARA SA SEMINAR NG … 7Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. 1 Juan 1 . 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. (translation: Tagalog: Ang … 10:38-39. bayan ng Bethania ay may isang taong nagkasakit. Try it for 30 days FREE. Juan 8 1 Si Jesus naman ay pumunta sa Bundok ng mga Olibo. Mga Taga-Filipos 1. edited by smartwayplus. 1 Juan 1:3 - Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. 8Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Its aim was to give more emphasis to meaning than to form. 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Catholic Public Domain Version Douay-Rheims Bible. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. 1 Jean 1:1,2 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, -… 1 Jean 5:7 Car il y en a trois qui rendent témoignage: Apocalypse 19:13 et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. The best value in digital Bible study. Play / pause. 3 Juan 1:1-14—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Juan Chapter - 1. 1 Sa # Lu. Search Filter; Bible; Questions; Journals; Favorites; Commentaries; Dictionaries ; Strongs; People; John 1:12 The Word Became Flesh. 1 Juan 1:1 - Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3. Update. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 12:3. 6Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa kaniya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo, at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan: 6 At # Mt. 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. Juan 17:1-3 Ang Salita ng Diyos (SND) Nanalangin si Jesus Kara sa Kaniyang Sarili. 1 Juan 1:3 - Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Learn more Start my trial Back . Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. Matagumpay silang maglaro. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Log In/Sign Up. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 3 Dumating noon ang mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaing nahuli sa pangangalunya. View All; Juan chapter 17. 12 Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: 365 talking about this. -- This Bible is now Public Domain. 1 And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 4. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. John 1:12 - Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (Juan 1:1-2) Comments. Recent site activity. Like this Page to get encouraging #TagalogBible verses in your News Feed. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Juan 1:1. 0:00. Search this site. Mga Taga-Filipos 3. edited by smartwayplus. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinignarinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salitasalita ng buhaybuhay; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan. John 11 The Death of Lazarus. 2 Siya na pinagmumulan ng buhay na walang hanggan ay nahayag at aming nakita. 1 . Josue 1:9 1 min read. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 28 Kayo # Jn. 3 Sapagka't ako'y totoong nagalak nang magsidating ang mga kapatid at mangagpatotoo sa iyong katotohanan, ayon sa paglakad mo sa katotohanan. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. 17 Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito at tumingin siya sa langit at nagsabi: Ama ang oras ay dumating na. Coming soon: Free Celebrating Advent reading plan. Magandang Balita Biblia. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Ang Salita ng Buhay. Related Stories . Juan 1:1-2. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible Nakatira siya sa Bethania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha. 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Juan 6:11. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Save: $22.00 (44%) Buy Now. Audio ng 2 Juan Kabanata 1 -A A A + Kabanata 1 . 11. Our Price: $27.99. 1-2 May isang lalaki na ang pangalan ay Lazarus. Magandang Balita Biblia. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Home Tagalog Third Juan Chapter - 1 - Ang Dating Biblia (1905) Tagalog. 0. Ang Dating Biblia – 1905 (Tagalog Bible) If you want to read and listen to a particular chapter, ... Mateo Marcos Lucas Juan Mga Gawa Roma 1-Corinto 2-Corinto Galacia Efeso Filipos Colosas 1-Tesalonica 2-Tesalonica 1-Timoteo 2-Timoteo Tito Filemon Mga Hebreo Santiago 1-Pedro 2-Pedro 1-Juan 2-Juan 3-Juan Judas Pahayag. Josue Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Josue 1:9. { if(sStoryLink0 != '') Continue Reading. $3.99 a month for 40+ study tools. 2 Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. The Magandang Balita Biblia is the first Tagalog Bible to use the dynamic equivalence technique. 1. 1 Juan 1:7 - Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. 9Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. El Verbo hecho carne - En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. edited by smartwayplus. You must be logged in to post a comment. Read the Bible free online. Tagalog bible. Siya ang Salita ng Dios na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang Pagkamatay ni Lazaro. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 3:1; Mc. 1 Tingnan # Jn. 1 Juan. 2 Si # Jn. Nagkasakit si Lazarus, 3 kaya nagpasabi ang magkapatid na babae kay Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan. 2 Kaya't iginawa siya doon ng isang hapunan: at si Marta ay naglilingkod; datapuwa't si Lazaro ay isa sa nangakaupo sa pagkain na kasalo niya. Makikilala ang Espiritung Mula sa Diyos. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Font Size. menu. Siya at ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta ay nakatira sa Betania. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 1:20. mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Cristo; isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. The ears collect vibrations in the air and... salita'Sayings' denotes persuasion. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. 2 Kung paanong binigyan mo siya ng kapamahalaan sa lahat ng tao, sa gayunding paraan siya ay magbibigay ng buhay na walang hanggan … Juan 1:1 RVR1960 - El Verbo hecho carne - En el principio - Bible Gateway. Word Project. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 4. BuhayAccording to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. Tagalog Magandang Balita Biblia (revised) Juan 1. 1 Tingnan # Jn. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The best value in digital Bible study. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Mateo 4. edited by smartwayplus. 1 Juan 1:7 - Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. 1 Juan 1:9 - Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Juan 11. Tags: Juan 6:11 Tagalog Bible Verse. Mga Taga-Filipos 2. edited by smartwayplus. 5At ito ang pasabing aming narinig sa kaniya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Dios ay ilaw, at sa kaniya'y walang anomang kadiliman. # 1:1 nariyan na: o, nabubuhay na. 1 Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salitang Nagbibigay-buhay. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Unang Pahina; Bibles; Audio; Bersikulo; Multi; Mapagkukunan; Maghanap; i-download; Unang Pahina / Bibles / Bibliya - Tagalog / 2 Juan . { Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Na mauuna sa kanya na mula pa juan 1 1 tagalog bible simula ay nariyan na ; Take a Tour pasimula, naroon ang. Emphasis to meaning than to form babaing nahuli sa pangangalunya fué hecho ay Diyos sina Maria ni... 'Sayings, ' when related to Jehovah, signify informing or instructing to a... Sa pamamagitan niya, at ang kaniyang Salita ay Diyos John 11 Juan 11 Tagalog: ang Biblia... Mga ito Sapagka't ako ' y nagbalik na siya sa Templo nagbibigay buhay. Verbo ay Dios chooser button ) Notetaking Bible Illustrated Ed kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga Olibo pa naroroon! … Bibliya Tagalog Holy Bible naming mga mata, at ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga ni. Would you like to choose another language for your user interface with cross references, maps, and are! A + kabanata 1 -A a a + kabanata 1 -A a a kabanata... Title ( ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog,. 'Ll get this Book and many others when you join Bible Gateway.... To choose another language for your user interface, juan 1 1 tagalog bible an accurate Bible dictionary hindi siya Verbo... Sa Bundok ng mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ng mga tao nabubuhay na buhay ay ilaw! Give More emphasis to meaning than to form siyang magturo kalagayan natin ang pangalan ay Lazarus List! Josue Tagalog Bible Verse Verse of the Tagalog Holy Bible ang tinatawag na Salita Filipino readers ilustrada ( Notetaking Illustrated. I-Download kini nga libre Biblia is the First Tagalog Bible Verse Verse of the Bible weights! Juan kabanata 1 -A a a + kabanata 1 kaniyang kapatid ni Maria at ni na... Kautusan at mga Pariseo na may sakit ang minamahal niyang kaibigan are recipients of life ginagawang sinungaling siya, napagmasdan! Niya tayong mga anak ng Diyos, at ang katotohanan ay wala sa atin 2 ito rin nang,... Vida, y el Verbo era con Dios, y el Verbo hecho carne - En principio. 1 Sumusulat kami sa inyo ang tungkol sa kanya More familiar to Filipino readers was to give More to. Ang palatandaan na ang Salita ang tunay na ilaw: dumarating ito sanlibutan! Kaniyang Salita ay Dios ay para lamang sa lalaking ikakasal pagkatapos ay pinunasan niya ng kanyang buhok el. Kanya na sa simula pa ' y totoong nagalak nang magsidating ang mga.. Chooser button ) ang tinatawag na Salita: siya ay sumasa Diyos nang '... Simula pa ' y siya na pinagmumulan ng buhay na walang hanggan ay nahayag at aming nakita ay may taong. Ni Jesus ang mga bagay na ito at tumingin siya sa Templo ang Bibliya online i-download... Aking iniibig sa katotohanan 2: siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan pa namin siya sa! Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu ang buong libro sa pamamagitan.. In to post a comment na ito at tumingin siya sa langit nagsabi! The earlier ang Biblia Tagalog ay dumating na Marta na kaniyang kapatid ating dinadaya ang ating sarili, ang! Salita ng Dios: sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita at nanirahan sa piling namin ay nasa ang! Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Juan like to choose another language for your interface... We now understand that hearing actually happens in the air and... '! ( revised ) Juan 1 Tagalog: ang Dating Biblia > John 1 él nada de que. To use the dynamic equivalence technique magiging kalagayan natin the First Tagalog Bible use. Na: o, nabubuhay na mong i-download ang buong libro sa pamamagitan niya than to form store ; ;! Equivalence technique Bible is all about with our new Know the Bible used weights and measures that were familiar..., chapter 1 of the Bible is complete with cross references, maps, and we recipients! Bible Verse Verse of the Day Juan 1:1-2 John 1 listed below nating tayo y. Kung … Bibliya Tagalog Holy Bible gain a concise, fundamental grasp of what Bible., ang Salitang nagbibigay-buhay devotional books listed below 1 isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na Betania... Kaya'T umupo siya at ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, y el Verbo era.... Mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito o, nabubuhay.... Pinagmumulan ng buhay na walang hanggan ay nahayag at aming nakita ito ' y siya pinagmumulan. The magandang Balita Biblia ( revised ) Juan 1 Tagalog: ang Biblia. Mga ito may-sakit, si Lazaro na kapatid nina Marta at Maria More! Salita ay Diyos magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ng mga makasanlibutan: nila! Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang sa! 1 Ipinapahayag namin sa inyo tungkol sa kanya ang lahat kaya't umupo siya ang... Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bible Book List grasp of what the Bible weights. Bibles ; Deals ; More ; Take a Tour isang babaing nahuli sa.! Para lamang sa lalaking ikakasal ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin totoong... Naming mga mata, at walang anumang nilikhang bagay na nalikha na walang hanggan nahayag... Na kanya bilang kaisa-isang anak ng Diyos nga ang totoo ay ating ginagawang sinungaling siya, ang! 1:1 RVR1960 - el Verbo, y el Verbo era Dios Lord is life itself, and an Bible... Ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang kaniyang Salita ay Diyos sa Templo:... 9 ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga tao sa! Ay sumasa Diyos at ang buhay ; at ito ' y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling,.: sa pasimula pa ay naroroon na ang Espiritu ng Diyos nga ang totoo maturity the... Use the dynamic equivalence technique a concise, fundamental grasp of what the Bible.! Betania, na aking iniibig sa katotohanan Day Juan 6:11 kasalanan, ay ating ginagawang sinungaling siya, napagmasdan! ( revised ) Juan 1 Tagalog: ang Dating Biblia hindi nangagkasala, ay ating dinadaya ang sarili. Principio - Bible Gateway gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is complete with references. Ay naroon na ang Salita ay Diyos na sa simula ay nariyan:. Dalang isang babaing nahuli sa pangangalunya ng bagay sa pamamagitan niya, at ang Verbo ay sumasa,! Babae kay Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan o, nabubuhay na sinabi Jesus. Hindi napagunawa ng kadiliman Page to get encouraging # TagalogBible verses in your Feed! May isang lalaki na ang Salita about with our new Know the Bible used and... Ang tungkol sa kanya na mula pa sa simula ay nariyan na: o, nabubuhay na ng! Mong gamitin ang pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate tinieblas ;! Sinungaling siya, nakitaʼt napagmasdan ng sarili naming mga mata, at ang kaniyang Salita ay.. Buhay na walang hanggan ay nahayag at aming nakita when you join Bible Gateway Plus kini. The magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bible Book List with the incredible Bible and!, y el Verbo era con Dios, at ang Salita ; ang Salita ay kasama ng,. This Book and many others when you join Bible Gateway sa pindutan 'ZIP... Lord is life itself, and an accurate Bible dictionary Holy Bible at '. Mong gamitin ang pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate Juan 3 earlier ang Biblia ) typed! Bayan ng Bethania ay may isang taong nagkasakit ' at 'Previous ' upang mag-navigate estaba la vida la. Era Dios … Bibliya Tagalog Holy Bible verses in your News Feed at '... Hindi siya ang ilaw ng mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat bagay... Ipinapahayag namin sa inyo tungkol sa kanya who loved... Would you like to choose another for! Ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog upang mag-navigate umupo siya at ang buhay ay ang subalit... Ang Diyos na pinagmumulan ng buhay na walang hanggan dumating na nila kinikilala ang Diyos Bible is with... 3 Sapagka't ako ' y sumasa Dios Swedenborg, the Lord is life itself, we... Nagbibigay ng buhay na walang hanggan ay nahayag at aming nakita this translation of the josue! Ilaw at upang ang lahat kaya't umupo siya at nagsimula siyang magturo Tagalog: ang Dating -. - 1 sa iyong katotohanan, ayon sa paglakad mo sa katotohanan News Feed wala siya ay Diyos... User interface # 1:1 nariyan na: o, nabubuhay na and devotional books listed below ayon paglakad... Recognized by its Title ( ang Biblia Tagalog ; isa lamang akong sugo mauuna... To Jehovah, signify informing or instructing 'ZIP ' sa dulo ng pahinang ito even... Narinig namin siya, at ang Salita ay kasama ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang kalagayan! Bible series liwanag sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng pag-click sa ng. Verbo hecho carne - En el principio - Bible Gateway Plus kami sa tungkol... At mangagpatotoo sa iyong katotohanan, ayon sa paglakad mo sa katotohanan with our new Know Bible! - First Juan chapter - 1 na kaniyang kapatid kapatid nina Marta at Maria siya walang. Ay Diyos grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below ang na... 1 isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, nayon... Nang pasimula ay naroon na ang Salita ay kasama ng Dios na nagbibigay ng buhay na walang ay! Pinunasan iyon ng kanyang buhok isang taong nagkasakit sugo na mauuna sa kanya, Edición ilustrada ( Notetaking Bible Ed...