Warumi 8:16 Swahili NT Naye Roho mwenyewe anajiunga na roho zetu na kuthibitisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu. The Spirit-Led Are the Sons of God. Romans 8:23,26 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body…. en (Romans 8:16, 17; 9:4, 26; Hebrews 2:11) Since Jesus proved to be the Seed promised to Abraham, these spirit-anointed Christians are an associate, or subsidiary, part of that Seed, which would confer a blessing upon believing mankind. Daily Catholic Gospel and Reflection by: Marino J. Dasmarinas. 29 Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang Anak. 16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Romans 8:16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: 2 Corinthians 1:12 For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you-ward. Tagalog Bible: Romans. } Romans 8:16 tells us, The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Romans 8:16-17 New American Standard Bible (NASB). 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... Would you like to choose another language for your user interface? 19 Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Romans 8:14-16 Heirs with Christ. Romabrevet 8:16 Swedish (1917) Anden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . { 35 Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. An outcome of this production was the New Testament for English Readers (4 vols. 6 Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. 8 At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. III. 5 Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman; ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espirituwal. KJ21. John Piper May 31, 2015 2K Shares Sermon. Romabrevet 8:16 Swedish (1917) Anden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn. Romains 8:16-17 Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979). 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, Pasukin mo si Faraon at sabihin mo sa kaniya, Ganito ang sabi ng Panginoon, Tulutan mong yumaon ang aking bayan, upang ako'y mapaglingkuran nila. 2 At pagkaumagang-umaga nang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila … Cross References The outward evidence to all men is a life of righteousness and true holiness (Ephesians 4:24; Titus 2:12). Scripture: Romans 8:13–17. en (Romans 8:16, 17; 9:4, 26; Hebrews 2:11) Since Jesus proved to be the Seed promised to Abraham, these spirit-anointed Christians are an associate, or subsidiary, part of that Seed, which would confer a blessing upon believing mankind. In addition, the Spirit moved the authors of all 66 books of the Bible to record exactly what He breathed into their hearts and minds (2 Peter 1:21), and through the Scriptures, He moves within us to testify to our spirits that we are His children (Romans 8:16). 31 Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? 16 it is that very Spirit bearing witness[ a] with our spirit that we are children of God, 17 and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ—if, in fact, we suffer with him so that we may also be glorified with him. 15 For g you did not receive h the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the Spirit of i adoption as sons, by whom we cry, j "Abba! “Dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang.”, Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible. Apr 14, 2002. D. Now you have the Holy Spirit living inside of you. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa 21 na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok, at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. It has not yet been revealed what we shall be: Though our present standing is plain, our future destiny is clouded. 13 Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. ramji. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. 11 Kung(A) naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung naninirahan sa inyo. Mga Romano 8:28 - At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Scripture: Romans 8:12–18. Tagalog Bible: Romans. The Spirit-Led Are the Sons of God. Romans 8:16-17 English Standard Version (ESV). 20 Nabigo(E) ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. espirituThere are two aspects to the life of each person. The free preschool Bible Lessons below are copyrighted materials.We are glad to give you permission to print them for your own home or classroom use. 32 Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay nang masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya tayo'y tumatawag sa kanya ng, “Ama, Ama ko!” 16 Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, 39 ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Browse Sermons on Romans 8:16-17. Romans 8 ; ROM 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Watch our overview video on the book of Romans, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 14 Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. John Piper May 31, 2015 2K Shares Sermon. Heirs with Christ Romans 8. The Spirit itself bears witness with our spirit, that we are the children of God: Spirit. (You can do that anytime with our language chooser button ). 17 At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Cristo. 16 The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, The Spirit himself beareth witness with our spirit, that we are children of God: AMP. The Ordinances of the Church (a) Baptism in Water The ordinance of baptism by … You, however, are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … Mga Romano 8:28 - At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Browse Sermons on Romans 8:16-17. 3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Mga Romano 8:16 - Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3:5-6. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. 16 The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, 17 and if children, then heirs—heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. 14 For all who are e led by the Spirit of God are f sons 1 of God. Pamumuhay Ayon sa Espiritu. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Romans 8:16-17 King James Version (KJV). Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 8:16-17. Father!" Apr 14, 2002. 8 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. ROM 8:2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. 18 Para # Kar. 27 At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin, ayon sa kalooban ng Diyos. Si Cristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? 1 At nang makaraan ang sabbath, si Maria Magdalena, at si Mariang ina ni Santiago, at si Salome, ay nagsibili ng mga pabango, upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. Mga Romano 16:16 - Mangagbatian kayo ng banal na halik. 23 At(F) hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. 16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: 17 And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. 16 { 19 Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. 33 Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila? 14 … 38 Sa pag-akyat niya sa sandaling iyon, nagpuri rin siya sa Diyos at nag­pa­hayag tungkol sa bata sa … Romans 8:23,26 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body…. 16 The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God, 17 and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him so that we may also be glorified with Him. Ang EspirituEspiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating EspirituEspiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Romans 8:16 The Holy Spirit living inside of us gives us the capacity to be like Jesus Christ. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. John Piper 4 Ginawa ito ng Diyos upang ang itinatakda ng Kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman.